enpl

(Polski) Ulga Termomodernizacyjna 2024 roku. Kiedy można z niej skorzystać?

(Polski)

Początek roku to czas rozliczeń rocznych zeznać podatkowych. Każdy podatnik, który uzyskał przychody w roku podatkowym 2023 musi złożyć deklarację PIT do 30 kwietnia 2024 r. Właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą jednak liczyć na ulgę podatkową do wysokości 53 tys. zł o ile ponieśli wydatki na termomodernizację tych nieruchomości.

Kto może skorzystać?

O ulgę mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych zarówno wolno stojących jak i w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej którzy ponieśli wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych będący:

W budynku mogą być wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny wraz z lokalem użytkowym o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Co można rozliczyć?

W przypadku materiałów można odliczyć wydatki między innymi na:

Możliwe jest także skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej przy rozliczeniu kosztów usług takich jak np.:

Pełen wykaz kosztów które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej można znaleźć wROZPORZĄDZENIU MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Jaka kwotę można odliczyć?

Maksymalnie podatnik może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej kwotę do 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Należy pamięta, że jeśli wydatek był objęty podatkiem VAT odlicza się kwotę wraz z tym podatkiem, jeśli nie został on odliczony wcześniej.

Warto także pamiętać, że w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim całkowite odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT w 2024 roku może wynieść maksymalnie 106 tys. złWynika to z faktu, że każdemu z małżonków przysługuje odrębnym limit w wysokości 53 tys. zł.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Aby móc rozliczyć ulgę termomodernizacyjną podatnik musi posiadać faktury VAT wystawione przez podatnika VAT czynnego – czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie objęty zwolnieniem od płacenia tego podatku. Podstawą do odliczenia może być również faktura wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UEzawierająca podatek od wartości dodanej.

Wydatki objęte ulgą ujmuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym wydatki zostały poniesione. Jeśli koszty uprawniające do skorzystania ulgi termomodernizacyjnej nie znajdują pokrycia w dochodzie (przychodzie) w danym roku podatkowym w którym zostały poniesione, podatnik może je odliczyć w kolejnych latach, przy czym nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Ważne: Jeśli w ciągu trzech lat nie zostanie zrealizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek), konieczny będzie zwrot otrzymanej ulgi.