enpl

(Polski) Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Będzie on realizowany w latach 2018-2029. Przewidywane formy dofinansowania to dotacja i pożyczka.

Minimalny koszt kwalifikowany wynosi to 7 tys. zł, a maksymalny 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką. Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

Stworzony przez ekspertów PolREFF Wirtualny Doradca Technologiczny oferuje produkty spełniające wysokie wymagania techniczne narzucone przez Program Czyste Powietrze.

Wnioski przyjmowane są w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

Ważne! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie Programu: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/