enpl

(Polski) Osoby, które korzystając ze wsparcia PolREFF, przy użyciu finansowania jednego z banków uczestniczących, zainstalują w swoim domu instalacje fotowoltaiczną, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 5 tys. zł w ramach programu „Mój Prąd”.

Program „Mój Prąd” to instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej poprzez wsparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Budżet programu wynosi 1 miliard złotych. Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Nabór wniosków odbywa się będzie w trybie konkursowym. Pierwszy nabór wniosków trwa od 30 sierpnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku.

Informacji o programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Więcej informacji na stronie Programu: https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/