PRZEWODNIK PolREFF

PRAWO I PRZEPISY

Budujesz lub modernizujesz dom?
Sprawdź, jaka inwestycja wymaga zgłoszenia, a jaka pozwolenia.


Większość prac modernizacyjnych lub remontowych przeprowadzanych w domu czy mieszkaniu nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia. Te, które wymagają właściciel domu jednorodzinnego zgłasza (lub stara się o pozwolenie) we właściwym terytorialnie urzędzie, a mieszkaniec domu wielorodzinnego zgłasza właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.

Jeśli planowane prace modernizacyjne lub remontowe będą miały wpływ na konstrukcję Twojego domu potrzebujesz pozwolenia na budowę.

Jednocześnie zgodnie z aktualnymi przepisami, budowa domu jednorodzinnego nie zawsze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

prawo_no_licence.jpg

Ważne definicje

Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynkuZgłoszenie robót budowlanych – formularz, który należy złożyć w starostwie (lub w urzędzie miasta na prawach powiatu), w odpowiednim wydziale architektoniczno-budowlanym. Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Instytucja zgłoszenia nie przewiduje wydawania przez organ aktu administracyjnego potwierdzającego możliwość rozpoczęcia robót. Samo milczenie i brak decyzji wyrażającej sprzeciw uprawnia do podjęcia robót.Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna wydana przez starostę zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie innych robót budowlanych (wymagających zgodnie z przepisami pozwolenia).Remont – przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) budynku lub mieszkania, remont to wykonywanie w budynku lub mieszkaniu robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.Modernizacja (ulepszenie) – polega na unowocześnieniu, poprawieniu stanu, zmianie cech użytkowych, podniesienie standardu, funkcjonalności (np. przebudowa, rozbudowa, adaptacja).Obszar oddziaływania – to teren, który po wybudowaniu domu może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. W przypadku domu jednorodzinnego obszar oddziaływania ogranicza się najczęściej do terenu działki, na której jest on postawiony, ale są też sytuacje, gdy budynek lub towarzyszące mu urządzenia oddziałują na sąsiednie posesje. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dom stawiany będzie w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki.
Obszar oddziaływania wykraczający poza obszar działki może również dotyczyć lokalizacji szamba, studni, drenaż z oczyszczalni przydomowej – jeśli wielkość powierzchni działki nie pozwala na zachowanie wymaganych odległości, np. między drenażem a studnią.Świadectwo charakterystyki energetycznej – dokument sporządzony przez uprawnioną osobę, który charakteryzuje budynek lub mieszkanie pod względem energetycznym (ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja). Jest ważny przez 10 lat od daty wydania.Poniższa tabela przedstawia postępowanie legislacyjne w przypadku budowy, remontów i modernizacji budynków

INWESTYCJA

WYMAGANE ZGŁASZANIE

WYMAGANE POZWOLENIE

DODATKOWE INFORMACJE I ZALECENIA

BUDOWA

Budowa domu jednorodzinnego

Wymagane jest zgłoszenie wraz z projektem budowlanym w przypadku budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Ważne! Budowa bez pozwolenia musi uwzględniać zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Zgłoszenie wymagane jest także w przypadku przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Inwestor może też wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych jeśli ich obszar oddziaływania wykracza poza działkę stanowiącą teren inwestycji.

Kupując dom lub mieszkanie masz prawo wymagać od sprzedawcy świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie potrzebujesz, jeśli budujesz dom na własny użytek.

Pamiętaj! Przed zamieszkaniem należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy (z szeregiem dokumentów) . Zawiadomienie składa się we właściwym powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

MODERNIZACJA / REMONT

Dach

Dla docieplenia budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m.

Dla docieplenia budynków powyżej 25 m.

Ocieplenie dachu w budynku wielorodzinnym wymaga zgody właścicieli obiektu lub organu nim zarządzającego.

Więcej informacji technicznych na: http://www.polreff.org/docieplenie-scian-dachu-i-podlog.html

Okna i drzwi zewnętrzne

Niewymagane

Niewymagane

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku wielorodzinnym wymaga zgody właścicieli obiektu lub organu nim zarządzającego.

Więcej informacji technicznych na: http://www.polreff.org/wymiana-okien-i-drzwi.html

Elewacja budynku

Dla docieplenia budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m.

Dla docieplenia budynków powyżej 25 m.

Ocieplenie elewacji w budynku wielorodzinnym wymaga zgody właścicieli obiektu lub organu nim zarządzającego.

Więcej informacji technicznych na: http://www.polreff.org/docieplenie-scian-dachu-i-podlog.html

Instalacje elektryczne / odgromowe

Niewymagane

Wykonanie robót polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 40 kW.
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. W praktyce nie dotyczy budynków jednorodzinnych.

Prace na instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym wymagają zgody właścicieli obiektu lub organu nim zarządzającego.

Instalacja elektryczna i odgromowa powinny być objęte okresową kontrolą (co najmniej raz na 5 lat) w zakresie: stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Instalacje gazowe

Niewymagane

Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę pojedynczych zbiorników na gaz płynny o pojemności powyżej 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Prace na instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym wymagają zgody właścicieli obiektu lub organu nim zarządzającego.

W przypadku zgłoszenia budowy, należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli instalacji gazowych (raz na rok).

Instalacje wodne / kanalizacyjne / oczyszczalnie ścieków / studnie

Niewymagane

Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 10 m3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności powyżej 7,50 m3 na dobę.

Pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonanie studni o głębokości większej niż 30 m lub gdy pobór wody przekracza 5 m3 na dobę.

Prace na instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym wymagają zgody właścicieli obiektu lub organu nim zarządzającego.

Instalację podlegają okresowej kontroli (raz na 5 lat).

Instalacje grzewcze (w tym urządzenia grzewcze)

Niewymagane

Niewymagane

Prace na instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym wymagają zgody właścicieli obiektu lub organu nim zarządzającego.
Preferuje się stosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła.
W zakresie kotłów na paliwo stałe rekomenduje się zastosowanie kotłów klasy 5 zgodnie z kryteriami Norma PN-EN 303–5:2012 oraz wymogami dyrektywy Ecodesign, które wejdą w życie od 2021 roku.
Kotły grzewcze podlegają okresowym przeglądom:
- co najmniej raz na 2 lata – kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
- co najmniej raz na 4 lata – kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem.
Więcej informacji technicznych na: http://www.polreff.org/modernizacja-systemu-grzewczego.html
oraz na stronie: http://www.topten.info.pl

Instalacje ciepłej wody użytkowej

Niewymagane

Niewymagane

Prace na instalacji c.w.u. w budynku wielorodzinnym wymagają zgody właścicieli obiektu lub organu nim zarządzającego.
Preferuje się zastosowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Więcej informacji technicznych na: http://www.polreff.org/wykorzystanie-energii-slonecznej.html

Przewody kominowe

Niewymagane

Niewymagane

Obiekty podlegają corocznej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Pamiętaj, że pozwolenia na budowę wymagają zawsze:

- przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Dla realizacji pozostałych inwestycji (nie wymienionych w wykazie powyżej) nie potrzebujesz ani zgłoszenia, ani pozwolenia. Jeśli mieszkasz w domu wielorodzinnym należącym do Twojej Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej skontaktuj się z Zarządcą Nieruchomości, aby sprawdzić przepisy i wewnętrzne regulaminy dotyczące realizacji inwestycji w nieruchomości.

Ważna informacja:

Materiały i urządzenia, jakie zastosujesz powinny mieć stosowne atesty i być dopuszczone do użytkowania. Ponadto część urządzeń (np. źródła światła, kotły, pompy obiegowe, klimatyzatory) korzystająca z energii podlega dodatkowo obowiązkowi etykietowania. Takie urządzenia winny mieć etykietę energetyczną określającą parametry zużycia energii.

Źródło:
Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
Ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831)
Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469)
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196)
http://www.topten.info.pl