POLREFF WALCZY ZE SMOGIEM


Ideą programu PolREFF jest walka ze SMOGIEM i ochrona środowiska oraz poprawa warunków mieszkalnych poprzez udzielanie pożyczek na cele modernizacyjne domów i mieszkań. Kredytów udzielają partycypujące w programie banki. Klienci, którzy skorzystają z finansowania PolREFF mają również możliwość skorzystania z Ulgi Termomodernizacyjnej i odliczenia poniesionych kosztów od dochodów.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest inicjatorem programu PolREFF, wspólnie z Taiwan Business EBRD Technical Cooperation Fund oraz Ministerstwem Finansów, zaopatrzyli program PolREFF w narzędzia oraz wsparcie techniczne umożliwiające klientom wybranie najbardziej energooszczędnych produktów/materiałów do modernizacji domu czy mieszkania.

PolREFF walczy ze SMOGIEM poprzez udostępnienie finansowania na realizację inwestycji w poprawę efektywności energetycznej Twojego domu.

SMOG I NISKA EMISJA

Smog to słowo pochodzenia angielskiego w wyniku połączenie słów smoke (dym) i fog (mgła). Smog jest to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak pyły zawieszone, tlenki siarki, tlenki azotu, a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które mogą powodować raka lub inne choroby. Wyróżniamy 2 rodzaje emisji szkodliwych pyłów i gazów – emisję wysoką oraz emisję niską.

Jednymi z głównych powodów zanieczyszczenia powietrza są:
  • domowe kotły grzewcze (tzw. „kopciuchy”),
  • transport samochodowy,
  • elektrownie węglowe i zakłady przemysłowe.

W Polsce, główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza rakotwórczym benzo[a]pirenem jest tzw. niska emisja. Zalicza się do niej przede wszystkim wydzielanie do atmosfery ze źródeł znajdujących się na wysokości poniżej 40 metrów produktów spalania paliw stałych, wykorzystywanych do produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w domach. Drugim istotnym źródłem jest emisja z transportu samochodowego.


WPŁYW NA ZDROWIE

Niska emisja, czyli ta występująca do 40 m wysokości, wynika głównie z produkcji ciepła w domach jednorodzinnych, przy użyciu paliw stałych takich jak węgiel lub biomasa, w celu zaspokojenia potrzeb Centralnego Ogrzewania (CO) lub wytwarzania Ciepłej Wody Użytkowej (CWU). Spalanie odbywa się często w przewymiarowanych kotłach, które nie spełniają żadnych standardów emisyjnych. Bardzo często w takich kotłach spala się odpady komunalne lub inne odpady pochodzenia węglowego, tj. muły poflotacyjne lub miały. Ich spalanie uwalnia do atmosfery duże ilości pyłów, tlenków siarki, azotu, benzo[a]pirenu i wielu innych chorobotwórczych zanieczyszczeń.

SMOG W POLSCE I EUROPIE

Według Komisji Europejskiej, Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej w wyniku czego każdego roku przedwcześnie umiera ok. 42 000 mieszkańców naszego kraju.

Według najnowszego raportu WHO, 36 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej leży w Polsce. Pogorszyliśmy wynik z 2016 roku, w którym to 33 polskie miasta zostały uwzględnione w rankingu.